Štatút propagačnej a reklamnej súťaže “REGIONÁLNE”

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže “REGIONÁLNE” (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov reklamnej súťaže a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”).

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže “REGIONÁLNE” je Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 1943/2018/SCR, IČO:52132072, DIČ: 2120899022 a v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. so sídlom Nám. SNP č.14585/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 744 422, zapísaná v Registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská Bystrica dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/2018, DIČ: 2120807117, prevádzka Nám. SNP č.14585/1, 974 01 Banská Bystrica ako prevádzkovateľom webovej stránky www.regionalnepulty.sk.

(ďalej len “Organizátor”).

Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom “REGIONÁLNE” (ďalej len “Súťaž”) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Vecné ceny poskytuje Organizátor.

II. Predmet a trvanie Súťaže

1. Predmetom Súťaže je možnosť zúčastniť sa žrebovania o hodnotnú cenu – nákup regionálnych produktov v hodnote 50 EUR.
2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “Občiansky zákonník”) považuje za hru, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.
3. Súťaž sa uskutoční v termíne od 21.03.2021 do 05.04.2021 vrátane (ďalej len “doba trvania Súťaže”) prostredníctvom zasielania správnych odpovedí na e-mailovú adresu sutaz@regionalnepulty.sk

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže

1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) ktorý počas doby trvania Súťaže zašle svoju správnu odpoveď na súťažnú otázku na e-mailovú adresu sutaz@regionalnepulty.sk
b) ktorý počas doby trvania Súťaže poskytne súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefónne číslo za účelom účasti a odovzdania výhry, toto neposkytnutie súhlasu spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech ďalšieho výhercu. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “zákon o ochrane osobných údajov”).
c) Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba:
a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka
3. Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v písm. a) tohto odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.
4. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
5. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť písomne do kancelárie Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Nám SNP 1, 974 01 Banská Bystrica.

IV. Priebeh Súťaže

1. Súťažiaci, ktorý počas doby trvania Súťaže zašle správnu odpoveď na e-mail sutaz@regionalnepulty.sk, bude zaradení do zlosovania o cenu – nákup regionálnych produktov v hodnote 50 EUR.
2. Porota vyhodnotí Súťaž najneskôr do 09.04.2021 a vyžrebuje spomedzi Súťažiacich víťaza súťaže a dvoch náhradníkov.

V. Ceny pre výhercov

1. Organizátor venoval do Súťaže cenu – nákup regionálnych produktov v hodnote 50 EUR.
2. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
3. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

VI. Odovzdanie výhry

1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
2. Výherca bude žrebovaný dňa 09.04.2021. Organizátor bude kontaktovať víťaza emailom. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.
3. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.
4. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.
5. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
6. Za účelom odovzdania výhry je Organizátor oprávnený použiť osobné údaje výhercu podľa zákona 18/2018 Z.z a vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Súťažiaci ako výherca môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu.
7. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
8. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru. Forma postúpenia ceny je písomná.
9. Každý výherca má právo odmietnuť výhru.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke www.regionalnepulty.sk.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na: a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže; b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ ju výherca odmietne prevziať; c) odovzdanie inej výhry výhercovi, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.
4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom a zároveň poskytuje Organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email a kontaktné telefónne číslo na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Práva súťažiaceho pri spracúvaní osobných údajov podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných údajov (napr. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov). Poskytnutie a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, avšak jeho neudelenie, resp. neposkytnutie sa považuje za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je súťažiaci, resp. výherca oprávnený kedykoľvek odvolať písomne zaslaným oznámením na adresu sídla Organizátora. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa považuje za neposkytnutie požadovanej súčinnosti zo strany súťažiaceho a za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.
6. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na webovej stránke www.regionalnepulty.sk.

Vydané v Banskej Bystrici, dňa 19.3.2021

Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický Kraj Turizmus a Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

E-shop regionálne pulty

Ručne vyrábané produkty
Podpora regionálnych výrobcov
Platba kartou
Doprava zdarma nad 80€
Zavrieť

Prihlásiť sa

Zavrieť

Košík (0)

Košík je prázdny Žiadne produkty v košíku.

Regionálne pulty

Regionálne z kraja Za horami, za dolami